Aile ve Şiddet

‘Aile içi şiddetin sebep ve sonuçlan’ adı altında yapılan araştırmaya göre Türkiye’de her yüz kadından otuz dördünün kocasından dayak yediği ortaya çıkmıştır. Şiddetin % 57.7 oranında evliliğin ilk günlerinde başlaması dehşet vericidir. Yine aynı araştırmaya göre şiddete maruz kalan kadınların sadece % 3.4’ü boşanmayı düşünmektedir. Kendisine şiddet uygulandığı için intiharı düşünenlerin sayısı da aynı orandadır. Ankete katılanların % 40.2’si çocukları için şiddete katlandıklarım belirtirken % 20’si ekonomik bağımsızlığı, % 13’ü de gidecek bir yeri olmadığı için boşanmayı düşünmediğini belirtmiştir.
Amerika’da ‘Şiddete Maruz Kalan Kadınlar Kurumu’ tarafından yapılan bir araştırmada, 1000 kadın içinden rastgele seçilen 150 kadın ankete tabi tutulmuş ve daha sonra bu kadınlarla karşılıklı görüşmeler yapılmıştır. Şiddete maruz kalan kadınlar konusunu daha iyi anlamak için şu etmenler göz önünde bulundurulmuştur:
•    İlişkinin türü
•    İlişkinin süresi
•    Şiddetin türü
•    Şiddetin başlangıcı
•    Şiddetin tekrar süreci
•    Baba evinde şiddetin varlığı
•    Şiddetin çocuklar üzerindeki etkisi
Ankete tabi tutulan grup, küçük bir grup olmasına rağmen değişik sosyal statüdeki insanlardan oluşmaktaydı. Ankete katılanların verdikleri cevapla göre, ilişki süresi birkaç gün ile yirmi beş yıl ve daha  fazlası arasında değişmekteydi. Şiddetin süreci, günde iki kez ile üç ayda bire kadar; şiddetin başlangıcı, evlilikten önce ile yirmi yıl evlilikten   A sonraya     kadar; şiddetin türü, küfürden ölümcül silahların kullanılmasına kadar değişiklik göstermekteydi.  İlişkinin türüne bakıldığında % 90’ının kanuni evlilikler, % 3’ünün eski eş, % 7’sinin dost ve sevgililer olduğu görülmekteydi.
Genelleme yapıldığında, ilişki süresince şiddetin birinci doruk noktası 2,5 ile 5 yıl, i-kinci doruk noktası ise 7,5 ile 15 yıllık evliliktedir. Bu sonuçlar ‘Aşkın ömrü sadece otuz aydır.’  düşüncesini  doğrular niteliktedir.  Münih’te  uzun süredir yapılan kamuoyu araştırmaları sonucunda aşkın en fazla otuz ay sürdüğü tespit edilmiştir. Bu araştırmaya göre, otuz ayın sonunda başlardaki hızlı kalp atışlarının, titremelerin, heyecandan ellerin terlemesinin sona erdiği belirlenmiştir. Yine aynı araştırmada erkeklerin kadınlara oranla daha çabuk aşık oldukları, ilişkileri sona erdirmekte ise kadınların daha hızlı davrandıkları ortaya çıkmıştır.
Biz yine Amerika’da yapılan araştırmanın sonuçlarını vermeye devam edelim.

Şiddetin türü:
•   Zorla cinsel ilişki
•   Küfür ve hakaret
•   Fiziki şiddet

Şiddetin başlangıcı:
•   Evlilikten hemen sonra
•   Evlilikten az sonra
•   Evliliğin ortasında ve sonlarında

Şiddetin süreci:
•   Ayda bir defadan az                                              ‘
•   Zaman zaman
•   Çoğu zaman, sık sık (haftada bir ila üç kez)
Baba evinde şiddet:
Araştırma sonuçlarına göre, şiddet uygulayan erkeklerin babalarının evinde % 81.1 oranında, şiddete maruz kalan kadınların babalarının evinde ise % 33.3 oranında şiddet uygulandığı ortaya çıkmıştır. Buradan şu sonuç çıkarılabilir: Eşine şiddet uygulayan erkek, genelde annesine babası tarafından şiddet uygulandığına şahit olmuştur.
Kadınların adete maruz katmalarına rağmen evliliği sürdürme nedenleri:
•   Değişim konusunda umutlu olmaları,
•   Gidebilecekleri bir yerlerinin olmaması,
•   Kendilerinden intikam alınacağından korkmaları,
•   Çocukları düşünmeleri,
•   Ekonomik bağımsızlıklarının olmaması,
Genelleme yapıldığında, ilişki süresince şiddetin birinci doruk noktası 2,5 ile 5 yıl,ikinci doruk noktası ise 7,5 ile 15 yıllık evliliktedir.
•   Yalnızlıktan korkmaları,
•   Boşanmış kadın sıfatını taşımak istememeleri vb.

Kadınlara şiddet uygulanmasının sebepleri:
•   Maddi konulardaki tartışmalar,
•   Kıskançlık,
•   Cinsel meseleler,
•   Alkol veya uyuşturucu madde kullanımı,
•   Çocuklar konusundaki anlaşmazlıklar,
•   Erkeğin işsiz olması,
•   Kadının çalışma isteği,
•   Hamilelik,
•   Kadının alkol veya uyuşturucu kullanması vb.

Aile Tedavilerinde Yeterlilik Koşulları

Sorunlu aileye tedavi uygulanabilmesi için bazı ön koşulların hazır olması gerekir. Bunlar şöyle özetlenebilir:
•   Çiftlerin ya da aile üyelerinin ciddi bir denetime gerek olmaksızın, fiziksel şiddete ve kavgaya başvurmadan, iş birliği içinde sorunları çözme yeteneğine ve isteğine sahip olmaları.
•   Aile üyelerinin tedavinin amaçları, hedefleri ve tedavi esnasında ele alınacak sorunlar üzerinde terapist ile görüş birliğine varmış olmaları.
•   Aile üyelerinin aile içinde kurdukları ilişki biçimlerini değiştirme konusunda istekli olmaları ve bu yöndeki çabalara katılmaları.

Aile Danışmanlığının Başlangıcı

Aile danışmanlığının Alfred Adler ile başladığı kabul edilir. Adler, insanın hayat tarzının hayatının ilk yıllarında belirlendiği görüşündedir. Bu hayat tarzının oluşumunda çevrenin, özellikle de ailedeki çocuk yetiştirme yöntemlerinin önemli bir yer tuttuğunu savunmakta olan Adler, bu konuda Freud’dan ayrılmaktadır. Adler, çocuğun kişilik gelişiminde sadece anne-baba-çocuk etkileşiminin değil, kardeşleri de içine alan daha geniş bir sosyal çevrenin rol oynadığına işaret eder. Adler’in görüşlerinde, çocuğun kardeşleri arasındaki yerinin bu oluşumdaki önemi özellikler vurgulanmıştır.70
Adler, bozulan ruh sağlığının tedavi edilmesinden ziyade ruh sağlığı için koruyucu önlemlerin alınması gerektiği görüşünü savunmuştur. Bu bağlamda anne-baba eğitimini koruyucu önlemlerin ilk adımı saymış ve 1920’den itibaren  aile  eğitim merkezleri kurmuştur. Bu merkezlerde anne-babalara ve öğretilenlere çocuk yetiştirme yöntemleri konusunda tavsiyelerde bulunulmuştur. Ayrıca broşürler, makaleler ve konferanslar aracılığıyla daha çok sayıda anne-babaya ulaşılmaya çalışılmıştır.
Adler, kurucusu olduğu ‘Çocuk rehberlik merkezlerinde sorunu olan çocuğu diğer aile fertleriyle birlikte incelemeye alıyor-ju. Yine anne-babadan biri sorunlu ise eşi ile beraber inceleniyordu. Adler, çiftleri birbirinden ayrı bireyler olarak değil, bir bütün olarak görüyordu. Ona göre, çiftlerden birini ele alıp inceleyerek, bir oyundaki diyalogun yarısını dinlemek olacaktır; oysa eşleri bir arada görmek, onların bir arada yaşamaktan kaynaklanan sorunlarının daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.